واحد فروش

آدرس دفتر : تهران خیابان خالداسلامبولی (وزرا) خیابان بیست و یکم پلاک ۵ واحد۱

شماره تماس : ۰۲۱۵۴۵۱۲ / ۰۹۱۹۷۰۴۵۰۶۲

ستاد سامانه هوشمند مدیریت ارتباطات مردمی و توسعه برند شخصی است در دنیای مجازی هم هوشمندانه و متمایز عمل کنید.

info@dnacomm.ir